Burgerschap

Burgerschap Volgens de WSV is burgerschap een wezenlijk onderdeel van ons onderwijsprogramma en is verweven in het dagelijks handelen van leerkrachten, leerlingen en ouders.

De komende jaren wil de WSV de onderstaande vaardigheden/items met betrekking tot burgerschap verder uitbouwen.

• Ontwikkelen van democratisch inzicht en democratisch handelen, een eigen mening vormen en openstaan voor de mening van anderen.

• Dialoog aangaan met alle mogelijke soorten opvattingen.

• Nadenken en actief betrokken zijn bij standpunten die in de samenleving spelen en die tot bepaalde beslissingen leiden     

• Actief betrokken zijn bij de politiek en inzien dat democratie iets is dat het waard is om je voor in te zetten.

• Voldoende aandacht voor het ontstaan van het Nederlandse staatsbestel en de Nederlandse cultuur en voldoende besef van de waarde ervan.

• Incidentele aandacht voor culturen en godsdiensten, die verschillen van de onze, structureel maken.

• De geschiedenislessen (of de canon van de vaderlandse geschiedenis) inzetten als middel ter bevordering van goed burgerschap.