Organisatie

  

Verslagen

Verantwoording Espritscholen Financieel / Jaarverslag

Ouderbijdrage

De WSV ontvangt net als andere scholen op basis van het ingeschreven aantal leerlingen een jaarlijkse rijksvergoeding die in hoofdzaak wordt aangewend voor leermiddelen, huisvesting en personeelskosten.

Zij-instroom

Indien uw kind afkomstig is van een andere school hanteren wij een z.g. zij-instroom beleid. Of wij uw kind kunnen plaatsen, hangt af van het feit of er plaatsen beschikbaar zijn in de leeftijdscategorie van uw kind.

Schoolregels

Hoe gaan we met elkaar om? Respect, verantwoordelijkheid en samenwerking. De drie waarden waar binnen de WSV mee gewerkt wordt zijn: respect, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Kanjertraining

Om pesten te voorkomen en te bestrijden, hanteert het team van de WSV het pestprotocol van de methode De Kanjertraining. In het dagelijkse onderwijs wordt het omgaan met elkaar als leerpunt ook in werkvormen geïntegreerd.

Aanmelding en toelating

Om een indruk te krijgen van de school worden er rondleidingen voor geïnteresseerde ouders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onderwijs op onze school en onze manier van werken.

Klachtenbeleid

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt vanaf 25 mei 2018.

Schoolverzuim/verlof

Ziekmeldingen, verzuim en verlof.

Reglementen en meldcode

Leerlingenstatuut, Meldcode en Omgang medicatie en medisch handelen.

Ouderraad

De Ouderraad biedt hulp bij de vele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden op de WSV. De Ouderraad maakt ieder jaar een Jaarkalender met daarop vermeld alle activiteiten die op school plaatsvinden.

Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.