AVG

  

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt vanaf 25 mei 2018. Op de website van Espritscholen vindt u hoe wij omgaan met deze nieuwe wet. Het omgaan met beeldmateriaal heeft onze speciale aandacht. Op onze website of in andere algemene publicaties zal alleen met toestemming van de ouders voor elke specifieke toepassing gebruik worden gemaakt van foto’s waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn. Aan het begin van het schooljaar wordt op de eerste ouderavond toestemming gevraagd voor het maken en het delen van foto’s met de ouders van de klas. Gedurende het schooljaar worden namelijk, tijdens verschillende activiteiten, foto’s gemaakt die wij graag met de ouders van de klas delen. U kunt hierbij denken aan foto’s van schoolreisjes, sportdag, uitjes, de klassenwebsite, de website, het rapport, schooltuinen e.d. Voor de lijsten die elk jaar rondgaan met de adressen en telefoonnummers geldt hetzelfde.

Nationaal Cohort Onderzoek

Beste ouders,

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de toekomst. We kijken daarom o.a. naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe het gesteld is met de leergroei en of bepaalde groepen leerlingen extra aandacht nodig hebben.                

Daarnaast kijken we hoe onze school presteert in vergelijking met eenzelfde type scholen. Voor het in kaart brengen van deze gegevens gaat het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) ons hier twee keer per jaar een rapport over sturen. Het NCO verzamelt informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs te verbeteren en te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Met deze gegevens kunnen wij de kwaliteit van ons eigen onderwijs verbeteren. 

Welke gegevens worden gebruikt? 

Scholen in Nederland sturen de resultaten van de taal- en rekentoetsen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat ook identificerende gegevens van uw kind worden meegeleverd. Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Na koppeling worden deze identificerende gegevens direct vernietigd. Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen niet herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus niet om wie het gaat. Wij kunnen in de rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit individuele leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zijn leerlingen of scholen niet te herkennen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS.                    

Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind? 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen die wel als bijzonder worden beschouwd. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u wél actief toestemming geven. Dit is nu niet aan de orde. Mocht er in de toekomst wel bijzondere persoonsgegeven worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht.

Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs blijvend te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit aan ons laten weten. Wij zorgen vervolgens dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Kampen en Sandra Mens

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.