Medezeggenschapsraad

  

SCHOOLGIDS

Bekijk onze schoolgids

MEDEZEGGENSCHAP

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO en van de GMR VO.

  • Medezeggenschapstatuut

Het medezeggenschapsreglement voor de GMR PO beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR.

De WSV neemt deel in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bestaat uit afgevaardigden van alle Esprit scholen. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn van de aangesloten scholen. GMR-leden hebben een onafhankelijke positie en zijn in het algemeen vertegenwoordigers van de afzonderlijke Medezeggenschapsraad (MR). De instemmingsrechten en bepaalde adviesrechten van de MR zijn overgedragen aan de GMR. De bevoegdheden die door de MR zijn overgedragen aan de GMR, kan de MR niet meer uitoefenen. De MR heeft bevoegdheden die niet zijn overgedragen en die betrekking hebben op schoolniveau. In de besluitvorming dient de GMR het algemeen belang van alle aangesloten scholen boven het belang van de eigen school en de individuele belangen van de kinderen in acht te nemen. Zo wordt onder meer het bestuursformatieplan / meerjarenformatieplan vastgesteld in overleg met bestuur, directie en GMR. De GMR kan met minimaal 2/3 meerderheid besluiten of een voorgenomen besluit van het bestuur al dan niet van gemeenschappelijk belang is. In de vergaderingen van de MR staat de eigen school centraal. De MR heeft structureel overleg met de directie. Alle regels en afspraken omtrent medezeggenschap zijn binnen de scholengroep vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. In de MR van de WSV hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting.

De MR heeft een eigen e-mailadres:
mr@wsv.espritscholen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.