Medezeggenschapsraad

  

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids

Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan van ouders en personeel. Op de WSV hebben drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding) zitting in de Medezeggenschapsraad. Ongeveer één keer in de zes weken vindt er een MR-vergadering plaats, waarbij wij, de MR en de directie, met elkaar in gesprek gaan over lopende zaken op school of binnen Esprit, het bestuur waar de WSV onderdeel van uitmaakt.

Wat doet de MR?
We functioneren als een sparringpartner voor de directie en praten met elkaar over het beleid op het gebied van onderwijs, tussen-schoolse opvang en personeel.  Vanuit het medezeggenschapsreglement heeft de MR op sommige onderwerpen adviesrecht (denk aan de indeling van studiedagen, cultuurbeleid, etc.) en op andere onderwerpen instemmingsrecht (bijvoorbeeld schooltijden en de formatie). Ook staat het de MR vrij om ongevraagd advies te geven, op het moment dat we iets signaleren dat aandacht behoeft.

Overkoepelende GMR
Formeel is de MR een onderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Esprit. De GMR telt één vertegenwoordiger per school en is er voor de inspraak op bestuurlijk niveau.

Contact en input MR
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht je bij een vergadering aanwezig willen zijn om iets in te brengen, neem dan contact op met de voorzitter van de MR via mr@wsv.espritscholen.nl. De vergaderdata en de notulen van elke vergadering zijn op de site te vinden.

Samenstelling
De samenstelling van de MR komt tot stand via verkiezingen. Wanneer er plekken vacant zijn en er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd, melden wij dat in de nieuwsbrief.

Oudergeleding 23/24:
Lois de Jong
Anoeshka Sankatsing
Gerben Smit

Personeelsgeleding 23/24:
Sanne Laurijsen (voorzitter)
Annelies den Hollander
Michiel Jehee

Vergaderdata schooljaar 23/24:
● Donderdag 19 oktober 2023 
● Donderdag 30 november 2023
● Donderdag 8 februari 2024
● Donderdag 4 april 2024
● Donderdag 16 mei 2024
● Donderdag 4 juli 2024

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.