Ouderbijdrage

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De WSV ontvangt net als andere scholen op basis van het ingeschreven aantal
leerlingen een jaarlijkse rijksvergoeding die in hoofdzaak wordt aangewend voor
leermiddelen, huisvesting en personeelskosten. De bijzondere en onderscheidende
identiteit van de WSV wordt echter mede tot stand gebracht door de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze extra middelen zorgen ervoor dat we het rijke onderwijsaanbod op
de WSV kunnen realiseren.

U kunt hierbij denken aan:
• beeldende vorming en kunstgeschiedenis vanaf groep 3
• unieke optredens vanaf groep1
• muziekles vanaf groep 1
• vakleerkracht Engels vanaf groep 3
• extra bewegingsonderwijs en sportdag
• bijzondere meerdaagse schoolreizen
• extra uitstapjes op het gebied van cultuur/ Artis.

De rijksbijdrage voorziet niet in de structurele bekostiging van al deze extra curriculaire
activiteiten. Daarom vraagt de WSV om een vrijwillige ouderbijdrage.
De gemeente Amsterdam heeft met ingang van dit jaar een maximum gesteld voor
de vrijwillige ouderbijdrage, inclusief schoolreizen, van €225 per kind, om recht te
houden op de zogeheten VLOA subsidie. Het bestuur van Esprit Scholen en de WSV
onderschrijven deze richtlijn, die tot doel heeft om de kansengelijkheid van kinderen in
Amsterdam te vergroten. Dat betekent dat de directie van de WSV, na instemming van
de MR, heeft besloten dat de vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar €225 per kind zal
bedragen. Dit is substantieel lager dan de vrijwillige ouderbijdrage van voorgaande jaren

De verandering in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage heeft consequenties voor
de inkomsten van de WSV en de financiële ruimte die de school heeft om haar huidige
beleid, gewenste aanbod van de extra onderwijsactiviteiten en haar identiteit vorm
te geven. De WSV beschouwt dit schooljaar als een overgangsjaar waarin het extra
aanbod van de onderwijsactiviteiten dit schooljaar onveranderd zal blijven, ondanks de
terugloop van inkomsten. Daar waar kostenbesparing mogelijk is zal dat gebeuren. In dit
overgangsjaar onderzoekt het bestuur van Esprit Scholen wat de beste manier is om met
de terugloop van inkomsten om te gaan. Er wordt gezocht naar manieren om inkomsten
te genereren om het huidige aanbod te kunnen blijven bieden. Hierbij kunt u onder meer
denken aan een extra vrijwillige donatie van ouders.
Dit jaar zal een werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten meedenken met de
directie over het behoud van de identiteit van de WSV en wat daarvoor nodig is. De
directie houdt de ouders gedurende het jaar op de hoogte van de stand van zaken.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende bedragen vastgesteld:
Ouderbijdrage per kind per jaar €225
Ouderbijdrage per half jaar €120 (4 jarigen die in het schooljaar instromen)

Aanvullende informatie schoolreisjes  zie de schoolgids pagina 60

Naar boven