Ouderbijdrage

 Vrijwillige Ouderbijdrage

De WSV ontvangt net als andere scholen op basis van het ingeschreven aantal leerlingen een jaarlijkse rijksvergoeding in hoofdzaak aangewend voor leermiddelen, huisvesting en personeelskosten. De school en de ouders achten het daarnaast van belang om door het beschikbaar stellen van extra middelen (de vrijwillige ouderbijdrage) mede vorm te geven aan de personele en materiële inzet ten behoeve van het onderwijs. Uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kunnen extra middelen worden gegenereerd om keuzes en daaruit voortvloeiend beleid binnen de school beter vorm te kunnen geven. Op dit moment wordt de ouderbijdrage aangewend voor structurele bekostiging van extracurriculaire activiteiten, met andere woorden onderwijsactiviteiten waar de rijksbijdrage niet in voorziet.

Voor de WSV zijn dit de lessen die gegeven worden door de vakdocenten; beeldende vorming, bewegingsonderwijs en muziek. Daarnaast worden ook de jaarfeesten gefinancierd uit de ouderbijdrage.

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven in een overzicht gepubliceerd en ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. De ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreizen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur op voorstel van de directie. Dit voorstel wordt ter instemming voorgelegd aan de MR. Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

Ouderbijdrage

 

 

Ouderbijdrage per kind per jaar

 

€355,-

Ouderbijdrage 2e kind

€295

 

Ouderbijdrage 3e/4e kind

€235

 

Ouderbijdrage per half jaar

 

€175

4 jarigen die in het schooljaar instromen

 

 

Schoolreis

 

 

Groep 1 en 2

€ 26,00

Groep 3

€ 42,00

Groep 4

€ 67,00            

Groep 5

€ 77,00            

Groep 6

€ 92,00

Groep 7

€ 137,00

Groep 8

€ 172,00

 

Voor het reglement van de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar
pagina 58 t/m 63 van de schoolgids 2019 2020.