Missie en Visie

Algemene gegevens

De WSV komt voort uit de Watergraafsmeerse Schoolvereniging en is per 1 augustus 2007 aangesloten bij de Esprit Scholengroep. De WSV is een algemeen bijzondere school. De school is levensbeschouwelijk neutraal en vrij van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke binding en staat open voor leerlingen van alle gezindten en nationaliteiten. De school committeert zich niet aan een specifieke onderwijskundige stroming. Het doel van de WSV is het bieden van goed en aantrekkelijk basisonderwijs aan de kinderen uit de Watergraafsmeer en omgeving. 

Missie en Visie

missie: ‘creatief op eigen benen’

De WSV ziet het als haar missie een inspirerende en creatieve school te zijn, waar gespreide verantwoordelijkheid, samenwerking en respect centrale begrippen en richtingwijzers vormen in het bieden van uitdagend onderwijs aan kinderen in de Watergraafsmeer en omgeving. Met dit onderwijs willen wij bereiken dat kinderen voorbereid worden om in de moderne samenleving als verantwoordelijke, zelfstandige en initiatiefrijke wereldburgers te kunnen functioneren.

Visie

Om deze bovenstaande missie waar te maken creëren wij een veilig en uitdagend klimaat voor onze leerlingen. Onze leerkrachten zijn sterk op vakinhoud en stimuleren een actieve, gemotiveerde en onderzoekende leerhouding bij onze leerlingen.

Het onderwijsaanbod richt zich ook op de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de hedendaagse kennissamenleving.  Dit zijn de zogenaamde 21st Century Skills  zoals: communicatie, samenwerken, ICT geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, vaardigheden om problemen op te lossen en sociale- en culturele vaardigheden. Binnen het onderwijsaanbod van de basisvakken speelt differentiatie een grote rol en wordt er tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Kunst- en cultuureducatie speelt een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Cultuureducatie draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en daarmee inlevingsvermogen in andere culturen en in de eigen cultuur.

De Amsterdamse leerling van vandaag is de Wereldburger van morgen.”

Naar boven